GDPR

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů. Beru na vědomí, že online akce mohou být nahrávány a při prezenčních aktivitách souhlasím s pořizováním vizuálních, audio a technických záznamů. Pokud nechci být fotografován/a, nahráván/a upozorním a sdělím tuto skutečnost osobně při konkrétní akci fotografující, nahrávající osobě. V případě hromadného fotografování, nahrávání se vzdálím mimo dosah. Uvedené osobní údaje poskytujete k zajištění aktivit v souladu se stanovami naší asociace. V případě spolupráce se třetími stranami, mohou být Vaše údaje jim poskytnuty pro zajištění dané akce (například zaslání Vám odkazu k akci online, zaslání základních a dalších informací, vystavení dokladů); pokud se nejedná o takový případ, zůstávají pouze v naší interní databázi. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písmeně doručením na adresu asociace, která je spravuje. Osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání smluvního vztahu a dalších pět let po zániku smluvního vztahu, pro případy vyplývající z plnění dle příslušného vztahu či jiného právního důvodu. Datum a místo narození jsou nezbytně nutné údaje pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. 

I agree to provide the above stated data (GDPR). I acknowledge that online events may be recorded and I agree with visual, audio and technical recordings during on-site activities. If I do not want to be photographed or recorded, I will notify and communicate this fact in person at a specific event to the photographing or recording person. In the case of bulk shooting or recording, I will get out of reach. You provide the personal data to ensure activities in accordance with the statutes of our association. In the case of cooperation with third parties, your data may be provided to them to ensure the given event (for example, sending you a link to the online event, sending basic and other information, issuing certificates); if this is not the case, they only remain in our internal database. You can withdraw your consent to the provision of personal data at any time by sending a letter to the address of the association that manages them. Personal data will be kept at least for the duration of the contractual relationship and for a further five years after the termination of the contractual relationship, for cases resulting from the fulfillment of the relevant relationship or another legal reason.The stated personal data remain only in our internal database, the date and place of birth are essentially necessary data for the issuance and registration of a certificate of completion of the educational program according to Act No. 563/2004 Coll., on pedagogical staff, as amended.